نرم افزار Bulk Crap Unistaller

برنامه Bulk Crap Unistaller هر چیزی که می خواهید واقعا پاک شود را پاک می کند. با این برنامه تمامی نرم افزارها، فایل ها و هر چیزی که می خواهید از هستی نابود شود را پاک کنید. در واقع وقتی که شما به صورت عادی یک برنامه را پاک می کنید می توان به روش هایی آن را بازگردانی کرد اما وقتی که با این برنامه هر چیزی را پاک کنید به هیچ وجه نمی توان آن را دوباره برگرداند.

لینک سایت نرم افزار

لینک سایت نرم افزار Bulk Crap Unistaller

Related projects